Prečo

Povinnosť zabezpečovať  revízie vyhradených technických zariadení (VTZ)  a odstraňovať nedostatky, ktoré z nich vyplývajú, častokrát spôsobuje v oblasti facility managementu problémy, ktoré môžu mať vážne právne a finančné následky v prípade zanedbaného alebo nedostatočného vedenia a zabezpečovania tejto agendy.

Vyhradené technické zariadenia sa nachádzajú nielen v bytových domoch, polyfunkčných objektoch, administratívnych budovách, ale aj v rodinných domoch a zodpovednosť za vykonávanie revízií je na strane vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti.

Využitím našich služieb budete mať evidované všetky vykonané aj plánované revízie a zastrešený proces odstránenia z nich plynúcich nedostatkov vrátane podrobného reportingu, ktorý Vám poskytne prehľad aj o nákladových položkách (hodnota revízií a aj výška nákladov na odstránenie nedostatkov).

 

Popis činnosti

- vedenie elektronickej evidencie plánovaných revízií vyhradených technických zariadení v objekte

- vedenie elektronickej evidencie plánovaných údržieb a servisov v objekte

- zastrešenie procesu odstránenia závad a nedostakov zistených pri revíziách a kontrolách

- evidencia protokolov, revíznych správ, servisných záznamov a i.

- evidencia nákladov spojených s vykonávaním revízií 

- evidencia nákladov spojených s odstraňovaním nedostatkov a závad zistených pri revíziách

- zastrešenie komplexného objednávkového procesu a komunikácie s revíznymi technikmi a dodávateľmi

 

 

Benefit

- poskytnutie súčinnosti pri napĺňaní povinných legislatívnych ustanovení 

- prehľad o nákladoch spojených s vykonávaním revízií 

- prehľad o nákladoch na odstraňovanie nedostatkov a závad zistených pri revíziách

- prehľadný pravidelný reporting 

- zabezpečenie plynulého prechodu tejto agendy do našej starostlivosti v súlade s požiadavkami klienta

- významná úspora času a zníženie objemu práce klienta

 

 

Zaujal vás tento produkt?

Naše produkty a riešenia sú navrhnuté tak, aby sme vám bez potreby obhliadky vedeli pripraviť predbežnú cenovú ponuku. Obráťte sa na nás telefonicky alebo cez náš kontaktný formulár a nechajte si vypracovať predbežnú cenovú ponuku.

 

Realizácie

16.2.2024

TeMPOS sa v rámci svojich činností venuje aj manažmentu, ktorý súvisí s prevádzkou vyhradených technických zariadení v bytových domoch.

8.9.2023

V TeMPOSe pravidelne zabezpečujeme odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri rôznych odborných prehliadkach a kontrolách vyhradených technických zariad

10.10.2022

Správcovská spoločnosť, pre ktorú vykonávame rôzne práce súvisiace s výkonom správy bytových domov, nás požiadala o zabezpečenie odstránenia závad zistených

11.2.2022

Náš klient, správcovská spoločnosť v Bratislave, nás oslovil so zadaním zabezpečenia odstránenia nedostatku zisteného pri pravidelnej ročnej odbornej prehlia

10.9.2021

Tempos zabezpečuje aj odstraňovanie závad a nedostatkov zistených pri odborných kontrolách.

3.6.2021

Spoločnosť TeMPOS Slovensko okrem bežnej údržby a opráv v domácnostiach, rodinných domoch a bytových domoch spoľahlivo zabezpečuje aj odstraňovanie závad a n

16.4.2021

V rámci manažmentu revízií vyhradených technických zariadení zabezpečujeme aj odstránenia závad a nedostatkov pri týchto odborných kontrolách zistených, na o

9.4.2021

Súčasťou poskytovania našich služieb v rámci manažmentu revízií vyhradených technických zariadení je aj zabezpečenie odstránenia závad a nedostatkov zistenýc

Produkty

Z našej ponuky vyberáme riešenia, ktoré naši zákazníci najviac oceňujú a pravidelne sa k nim vracajú, pretože pomocou pravidelnej údržby dokážu znížiť svoje náklady a predísť väčším opravám

Potrebujete zabezpečiť pokládku zámkovej dlažby? Trápi vás prepadnutý alebo vystupujúci chodník? Vyriešime. Máme skúsenosti s položením a aj opravami zámkovej dlažby.

Zámková dlažba bez buriny na príjazdových cestách, chodníkoch a iných plochách v okolí domu je počas roka témou najmä v jarnej a letnej sezóne.

Bezpečnosť účastníkov cestnej premávky je najdôležitejšia. Vidieť a byť videný je zásadným kritériom na strane chodca, ale aj vodiča dopravného prostriedku.

Problém s nevyžiadanou "výzdobou" fasády, rozvodných skríň, zábradlí, brán a pod., žiaľ, dobre poznajú mnohí obyvatelia bytových domov.

 

Pomôžeme vám. Vykonáme vo vašich domácnostiach všetky bežné drobné opravy a práce, na ktoré je častokrát náročné zohnať spoľahlivého dodávateľa.

TeMPOS SLOVENSKO má skúsenosti s manažmentom vyhradených technických zariadení pre bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, ale aj pre rodinné domy a súkromných vlastníkov nehnuteľností.

Vymedzenie priestoru pre korektné parkovanie mechanickými zábranami alebo prehľadné označenie miesta prejazdu pre vozidlá napomáha zvýšiť bezpečnosť premávky na cestách, v garážach ale aj na chodníkoch a v peších zónach.

Dostatočné a funkčné osvetlenie je nevyhnutnou súčasťou komfortu vášho bývania a podporným prvkom vašej bezpečnosti.

Kontrola a pravidelné čistenie dažďových zvodov, odparovacích žľabov, vpustí aj odtokového zariadenia vašej terasy je prevenciou proti poškodeniu jej pochôdznych častí ale aj ostatných konštrukčných prvkov domu, objektu alebo ich priľahlých pozemkov.

Potrebujete namontovať nábytkové zostavy? Vymeniť osvetlenie? Namontovať garnížu? Žiadny problém, obráťte sa na nás.

Pravidelná údržba bleskozvodného zariadenia a interval vizuálnych ročných kontrol sú určené Slovenskou technickou normou.

Pravidelná údržba elektrickej inštalácie spoločných priestorov bytových domov vyplýva z vecne príslušných zákonov a Slovenských technických noriem.

Často vypálené žiarovky? Vyhodené ističe? Kontrola stavu elektroinštalácie pomôže identifikovať problémové oblasti.

Dobre nastavené okná doliehajú, zabraňujú únikom tepla a šetria náklady na kúrenie.

Výmenou klasických svietidiel a žiaroviek za LED ušetríte náklady za elektrinu a získate dlhšiu životnosť.

Porucha elektrickej inštalácie môže ohroziť zdravie, alebo spôsobiť haváriu v domácnosti. Pravidelnou údržbou tomu predídete. V prípade, ak sa pri údržbe prejaví zásadné poškodenie elektrickej inštalácie, je rozumné jej poškodené časti zrekonštruovať.

Naše služby

Pomôžeme vám so všetkými druhmi služieb drobnej údržby ktorú vaša nehnuteľnosť alebo domácnosť potrebuje. Už nebudete potrebovať rôznych dodávateľov na drobné práce, služby a opravy. Rovnako profesionálne zabezpečíme odborné skúšky a revízie pričom následne odstránenime nedostatky, ktoré z nich vyplynú. Ponúkame ELEKTRIKÁRSKE, VODÁRENSKÉ, MALIARSKE, ČISTIACE aj KÚRENÁRSKE PRÁCE. Zabezpečíme ODBORNÉ SKÚŠKY A REVÍZIE ale aj nastavenie OKIEN či VÝMENU ZÁMKU na dverách.

Kontaktujte nás

Zaujali vás nami ponúkané služby?
Zanechajte nám svoje kontaktné údaje a náš obchodný team vás bude kontaktovať.