Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TeMPOS SLOVENSKO s.r.o.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Spoločnosť TeMPOS SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 50 774 760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 118651/B (ďalej len „Poskytovateľ") je spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti starostlivosti o nehnuteľnosti a v rámci poskytovania služieb tiež dodávajúcou tovar (ďalej spolu len „Služby“). Služby sú poskytované klientom na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní Služieb. Objednávateľom Služieb je každý klient, ktorý uzatvoril s Poskytovateľom písomnú zmluvu o poskytovaní Služieb (ďalej len „Objednávateľ“). <
  2. Poskytovateľ vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TeMPOS SLOVENSKO s.r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní a využívaní Služieb. V prípade rozporov medzi znením zmlúv o poskytovaní Služieb a týmito VOP má prednosť znenie konkrétnej zmluvy o poskytovaní Služieb uzatvorenej medzi konkrétnym Objednávateľom a Poskytovateľom.
 1. Reklamácie poskytnutých Služieb

  1. Objednávateľ má právo na reklamáciu poskytnutej Služby v prípade, ak Služba nebola poskytnutá Poskytovateľom riadne a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  2. Reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Poskytovateľa v lehote do štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa poskytnutia konkrétnej Služby, a to v prípade ak ide o poskytnutie Služby spočívajúcej v poskytnutí Služby v rámci ktorej sa nedodáva tovar; v prípade ak Objednávateľ svoje právo podľa predchádzajúcej vety v danej lehote neuplatní, toto právo Objednávateľa zaniká. V prípade ak poskytnutie Služby spočíva z časti v dodaní materiálu (tovaru), ktorý nemožno považovať za materiál spotrebný (ďalej len „Spotrebný materiál“) a súčasne na daný typ materiálu je zo strany jeho výrobcu poskytovaná záruka, právo na uplatnenie reklamácie je Objednávateľ oprávnený uplatniť písomne u Poskytovateľa v lehote do dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa poskytnutia Služby; v prípade ak Objednávateľ svoje právo podľa predchádzajúcej vety v danej lehote neuplatní, toto právo Objednávateľa zaniká. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, Služby spočívajúce v upratovaní ako aj iné obdobné Služby pri ktorých vzhľadom na ich charakter nie je možné uplatniť reklamáciu po uplynutí krátkeho časového úseku od ich dodania nie je možné reklamovať po uplynutí štyridsaťosem (48) hodín odo dňa dodania konkrétnej Služby. V prípade, ak reklamácia uplatnená Objednávateľom bude vyhodnotená Poskytovateľom ako neoprávnená, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi stratu času a dopravné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s danou neoprávnenou reklamáciou.
  3. Za Spotrebný materiál sa pre účely týchto VOP považujú najmä ale nie výlučne: žiarovky, žiarivky, pomocný a spojovací materiál.
  4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom mobilnej aplikácie Poskytovateľa (ďalej len „Aplikácia TeMPOS“), pričom v danom prípade bude zachovaná požiadavka na písomné uplatnenie reklamácie v zmysle bodu 2.2 VOP.
 1. Spoločné a záverečné ustanovenia VOP

  1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne (bez súhlasu Objednávateľa) zmeniť VOP, pričom v prípade zmeny VOP je Poskytovateľ zmenu povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, a to zaslaním nového znenia VOP. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
  2. Všetky vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
  3. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 10.5.2017.