V zmysle ustanovenia § 13 ods.1 písm. a) a f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 6 ods. 1 písm. a) a f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) zakliknutím príslušného políčka, týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so správou, spracúvaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo prevádzkovateľovi: TeMPOS SLOVENSKO s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 36 851 01 Bratislava, IČO: 50 774 760, (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) na účely marketingu, pričom marketingové účely zahŕňa najmä zasielanie newsletter-ov, reklamných informácií a ponúk telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej a listovej pošty.

Svoj súhlas udeľujem na dobu 1 rok odo dňa udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely marketingu a beriem na vedomie, že udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@tempossk.sk alebo písomnou formou zaslaním na adresu Prevádzkovateľa: Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať súbory cookies a nástroj google analytics.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach v zmysle článku 13 GDPR. Som si vedomý/á, že poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdam postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) podľa čl. 22 GDPR. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.