V zmysle ustanovenia § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) zakliknutím príslušného políčka, týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, email a telefónne číslo prevádzkovateľovi: TeMPOS SLOVENSKO s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava, IČO: 50 774 760 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním informácie na info@tempossk.sk alebo poštou na adresu: Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu je Prevádzkovateľ povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 GDPR. Poskytnuté  osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším osobám a/alebo subjektom ktoré sa budú podieľať na ich spracúvaní a iným osobám alebo subjektom, ak to ustanovuje alebo umožňuje právny predpis.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach v zmysle článku 13 GDPR. Som si vedomý/á, že poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdam postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) podľa čl. 22 GDPR. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.